Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. BEGRIPPEN

De organisatie: Aesthetic Vision (hierna: AV), bestaande uit één persoon; Hans Gehrkens welke ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68846797.

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van AV waarin de klant (cliënt of deelnemer) een schriftelijke overeenkomst aangaat voor sport- en fitness gerelateerde diensten en activiteiten bij AV.

Coach en Trainer: Hans Gehrkens, Eigenaar AV, Handelende als zelfstandig ondernemer.

Cliënt(en) en Deelnemer(s): U als natuurlijk(e) perso(o)n(en) die niet handel(t)(en) in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot (sport)Activiteiten. Hierna ook benoemd als ‘klant’.

(Sport)Activiteiten: de Personal Trainingen, Online Coaching trajecten en The Workout Crew – workouts & Bootcamps (hierna: TWC) die u kunt volgen bij AV.

Lesgeld: Het door u verschuldigde bedrag, te betalen aan Aesthetic Vision. Het lesgeld betaalt u voor de abonnementen, rittenkaarten en de daarbij behorende ‘credits’. Deze abonnementen en credits geeft u het recht om deel te nemen aan de (sport)activiteiten die AV geeft. Waar het in deze voorwaarden over lesgeld gaat, kan er ook credits of abonnementen bedoeld worden.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u zich bij AV heeft ingeschreven als Cliënt of Deelnemer (Lid) voor het volgen van een Personal Training, Online Coaching traject, TWC workout of enig andersoortige (sportieve) activiteit(en), hierna te noemen: ‘Activiteit(en)’. Op iedere Activiteit, dus ook indien er geen Overeenkomst afgesloten is, (bijvoorbeeld in geval van een proefles bij Personal Training of TWC) zijn deze voorwaarden van toepassing verklaard.

3. AANMELDING- EN INTAKEPROCEDURE

3.1 Alvorens een klant kan deelnemen aan een Personal Training- of Online Coaching traject, dient de klant een intakegesprek te hebben gehad met de Coach. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan de Coach te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er gestart worden met deze Activiteiten. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan de coach door te geven.

3.2 Alvorens een klant kan deelnemen aan een TWC Activiteit dient de klant zich in te schrijven voor een TWC abonnement of een TWC rittenkaart aan te schaffen. Voor deelname aan TWC is geen intakegesprek vereist maar volstaat enkel een inschrijving voor een abonnement of rittenkaart. De klant kan via de AV Trainin app een persoonlijk account aanmaken waarna hij/zij zich kan inschrijven voor een abonnement of TWC rittenkaart naar keuze.

3.3 Van de inschrijving van deze Activiteiten krijgt de Deelnemer zo spoedig mogelijk een digitale bevestiging. Bij inschrijving voor een abonnement is met onmiddellijke ingang lesgeld verschuldigd. Een rittenkaart kan niet eerder worden gebruikt nadat de betaling hiervan door AV is ontvangen.

4. BETALINGEN EN LESGELD

Betaling aan AV dient per overschrijving (ideal) of per automatische incasso plaats te vinden op het genoemde rekeningnummer. De Cliënt/Deelnemer kan de factuur per facturatie opvragen. Mocht de Cliënt/Deelnemer gekozen hebben voor een overschrijving, dan dient de cliënt deze altijd volledig binnen 14 dagen te hebben voldaan. Mocht de Cliënt/Deelnemer hebben gekozen voor automatische incasso, dan wordt het maandelijks / 4 wekelijks verschuldigde bedrag automatisch geïncasseerd tot en met de laatste maand / 4 weken van het contract. Aan het eind van het contract wordt deze automatische incasso elke maand / 4 weken verlengd met een periode van één maand / 4 weken. Bij elke overschrijding van dertig dagen is AV gerechtigd het factuurbedrag met €15,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is AV gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede wordt verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

/ = of: afhankelijk van gekozen trajectduur

Op de diensten van AV is het BTW-tarief van 21% van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is AV gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

5. TIJDSTIP EN PLAATS VAN DE ACTIVITEIT

5.1 Bij bevestiging van inschrijving van Personal Training zal de Coach meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Het tijdstip en de locatie van de trainingsessies zullen vooraf overlegd worden met de cliënt.

5.2 De Trainer zal middels het rooster van de AV Trainin app, bekend maken wanneer de aangeboden Activiteiten starten en op welk(e) tijdstip(pen) de Activiteit gegeven zal worden. Als Deelnemer wordt u geacht in te schrijven voor de TWC Activiteit die u gaat volgen door uzelf hiervoor te ‘boeken’. Het volgen van een Activiteit kan énkel plaatsvinden wanneer u de Activiteit geboekt heeft. Het volgen van een Activiteit op andere plaatsen en/of tijdstippen dan waarvoor u bent ingeschreven is derhalve niet toegestaan.

5.3 Indien zich naar het oordeel van de Trainer onvoldoende Deelnemers hebben ingeschreven voor een TWC Activiteit, dan is de Trainer bevoegd om de betreffende Activiteit te annuleren, ook indien de in artikel 3.3 bedoelde bevestiging door de Deelnemer mocht zijn ontvangen.

5.4 De overeenkomst gesloten met AV is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden, tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

5.5 Indien de trainer voor en/of na aanvang van de Activiteit door enigerlei oorzaak niet in staat is om de Activiteit, of een gedeelte daarvan, te laten plaatsvinden op de in artikel 5.2 bedoelde plaats(en) en/of tijdstip(pen), is de Trainer bevoegd om te bepalen dat de Activiteit geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op (een) andere plaats(en) en/of tijdstip(pen). Indien de Activiteit gedurende langer dan 3 maanden niet uitgevoerd kan worden kunnen partijen de overeenkomst laten ontbinden. Van deze termijn kan alleen worden afgeweken als dit door de Trainer schriftelijk is vermeld. Restitutie van het lesgeld vanaf het moment dat de Activiteit niet meer uitgevoerd kon worden is dan mogelijk, zonder dat de Trainer gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of boete.

5.6 Indien zich meer Deelnemers hebben aangemeld dan door de Trainer geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen Deelnemers en de Trainer niet direct een overeenkomst tot stand. Er zal in dat geval contact worden opgenomen met deze Deelnemer(s). De Deelnemer(s) die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende Activiteit een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste Deelnemer op die wachtlijst bijgeschreven. Indien deze Deelnemer zich voor de eerstvolgende, soortgelijke Activiteit opnieuw aanmeldt, zal deze Deelnemer bij voorrang geplaatst worden.

6. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Op de Coach/Trainer rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door de Coach/Trainer. De Coach/Trainer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat de Coach/Trainer niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

7. VERHINDERING EN ANNULEREN

7.1 Indien de Activiteit geheel of gedeeltelijk per keer, danwel voor meerdere keren, niet door de Cliënt/Deelnemer kan worden gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde verhindering, kunnen de Activiteiten (of het desbetreffende gedeelte daarvan) niet worden ingehaald en wordt op het overeengekomen lesgeld geen restitutie verleend. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien hier door de Coach/Trainer anders wordt beslist. Een en ander zal in redelijkheid geschieden.

7.2 Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip bij zijn/haar Personal Trainingsessie aanwezig te zijn, dient hij/zij de coach binnen 24 uur voor genoemd tijdstip hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen. De cliënt dient te allen tijde minimaal 24 uur van tevoren verhindering van deelname aan een Personal Trainingsessie te melden bij de Coach. Indien dit korter dan 24 uur van tevoren geschiedt, verliest de Cliënt alle recht op inhalen van de verhinderde Activiteit. Lesgeld van de dienst wordt dan doorberekend en niet gerestitueerd. De gemaakte afspraak komt te vervallen indien niet binnen 24 uur voor genoemd tijdstip een afmelding is gedaan. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak. Een trainingssessie vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer de cliënt een week verhinderd is, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Worden de gemiste trainingsessies niet dezelde maand ingehaald dan kan de contractduur verlengd worden. Bij langdurige verhindering dient de cliënt dit tijdig aan te geven bij de coach om in samenspraak tot een passende oplossing te komen.

7.3 Indien de Deelnemer verhinderd is om op de datum en tijdstip voor de door zijn/haar geboekte TWC workout aanwezig te zijn, dient de Deelnemer dit te allen tijde minimaal 24 uur van tevoren te melden bij de Trainer. Dit kunt u doen door de Activiteit welke u geboekt heeft, te annuleren via de TWC Trainin app. Indien dit korter dan 24 uur van tevoren geschiedt verliest de Deelnemer alle recht op inhalen van de verhinderde Activiteit. Credits en/of lesgeld worden dan niet gerestitueerd.

7.4 Indien sprake is van een op grond van artikel 5.5 verschoven Activiteit of onderdeel daarvan en de Cliënt/Deelnemer op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, is de Coach/Trainer verplicht om de Cliënt/Deelnemer een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste Activiteit of onderdelen daarvan op een later tijdstip te volgen dan wel, zulks naar keuze van de Coach/Trainer, het restitueren van de credits/lesgeld naar evenredigheid van de niet door hem of haar gevolgde cursusonderdelen. Indien de Deelnemer zich op verhindering beroept zal de Coach/Trainer mogen verlangen dat de Deelnemer de reden van verhindering opgeeft en desgewenst aantoont.

7.5 De Coach/Trainer behoudt het recht om deelname aan een Activiteit te weigeren, of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de Deelnemer herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijke annuleringen de termijn in de overeenkomst overschrijdt. Hierbij is de Coach/Trainer nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) Restitutie van het betaalde lesgeld vindt in dit geval nimmer plaats tenzij de niet-nakoming aantoonbaar verwijtbaar aan de zijde van de Trainer/Coach ligt.

8. ZIEKMELDING

Indien de Cliënt niet kan deelnemen aan een Personal Trainingsessie wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Coach. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. De gemaakte afspraak komt te vervallen indien niet binnen 24 uur voor genoemd tijdstip een ziekmelding is gedaan. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

9. OVERMACHT EN ONUITVOERBAARDHEID VAN DE WERKZAAMHEDEN

De coach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Bij ziekte van de Coach/Trainer wordt voor de Cliënt/Deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

10. VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

Vakanties van de Coach/Trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door AV voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van AV. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van AV. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, beeld- en geluidmateriaal etc, ten behoeve van AV zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door AV ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door AV zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

12. MELDPLICHT RELEVANTE MEDISCHE INFORMATIE AAN AV

12.1 Deelnemer moet fit zijn bij aanvang van de (Sport)Activiteiten. Deelnemer dient hierbij in voorkomende gevallen een verklaring van haar/zijn (huis)arts te kunnen overleggen. Deze verantwoordelijkheid ligt expliciet bij de Deelnemer, aangezien deze het beste de medische gezondheid kan inschatten.

12.2 Deelnemer dient (in het eventuele intakegesprek) alle medische of fysieke gegevens die hem of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde deelname aan een Activiteit aan AV mede te delen. Hiervan kunnen aantekeningen worden gemaakt door AV. AV zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met deze informatie.

12.3 Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de Activiteit onverwijld te melden aan AV, evenals veranderingen in lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst, voor zover relevant na verstrijken van de overeenkomst, doch niet later dan 1 week na verstrijking van de overeenkomst.

12.4 Bij bestaande medische klachten, maar ook tijdens de periode van de looptijd van de overeenkomst zich aandienende lichamelijke klachten, dient de Deelnemer direct te overleggen met zijn of haar huisarts/specialist en zal alleen met een positief advies van de huisarts/specialist deelnemen aan de Activiteit. Dit advies zal te allen tijde schriftelijk aangetoond moeten worden door Deelnemer.

12.5 Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst (indien u een abonnement heeft) tijdelijk stop te zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij AV. Definitief stopzetten is alleen mogelijk bij zeer ernstige redenen en moet in overleg gebeuren. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. maar niet uitsluitend: breuken, spierscheuringen, negatief advies van huisarts/specialist e.d. zodat u niet aan Activiteiten mee kunt doen. Bij onder andere maar niet uitsluitend normale vermoeidheid, reguliere spierpijn e.d. is dat niet mogelijk. In het geval van een jaar- of halfjaarlidmaatschap is definitief stopzetten niet mogelijk.

13 ONTBINDING

AV is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Het is de deelnemer niet toegestaan drugs, alcohol, dan wel andere verdovende of stimulerende middelen tijdens of voor de training te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk ontbinden van de overeenkomst. De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden.

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de contractduur bepaald. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Winschoten. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Hans Gehrkens. De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het lesgeld.

14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 AV is niet aansprakelijk wanneer bij het deelnemen aan een Activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de Deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

14.2 AV is niet aansprakelijk op het moment dat de Deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijke, danwel geestelijke) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke door AV, of instructeurs in dienst van AV, gegeven instructies.

14.3 AV is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld van AV. Indien AV aansprakelijk is uit welken hoofde ook, blijft de aansprakelijkheid beperkt tot een in de in aansprakelijkheidsverzekering van AV genoemde maximale verzekerde som per gebeurtenis.

14.4 Deelnemer is jegens AV aansprakelijk wanneer AV op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk, door AV – of instructeurs in dienst van AV – gegeven instructies door deze Deelnemer. Deelnemer dient AV te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.

14.5 Deelnemer aanvaardt door en voor deelname aan een Activiteit uitdrukkelijk het risico op blessure(s) en materiële slijtage/schade die door deelname aan een Activiteit kunnen ontstaan. AV is niet aansprakelijk voor het effect van defecte kleding / toestellen/ apparatuur die de Deelnemer gebruikt voor, tijdens of na een Activiteit.

14.6 Aanvullend geldt uitdrukkelijk bovenop de hiervoor aangegeven artikelen het volgende: Indien Deelnemer lichamelijke klachten ontwikkelt, en hierdoor schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade lijdt, dan dient uitdrukkelijk te worden aangetoond dat deze schade etc. etc. alleen opgetreden zou zijn geweest door Deelname aan een Activiteit. Met andere woorden: als de schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade tevens zou zijn opgetreden, al dan niet direct of pas na lange tijd (1-10) jaar, in het ‘dagelijks leven’ dan is AV niet schadeplichtig jegens Deelnemer. De gedachte hierachter is dat een dergelijke schade. onafwendbaar zou zijn opgetreden in het dagelijks leven, en dat het derhalve niet redelijk is dat deze schade verhaald kan worden op AV, aangezien door deelname aan een Activiteit bij AV, slechts (versneld) het gevolg (schade etc. etc.) is opgetreden, terwijl de oorzaak al bij Deelnemer, al dan niet door eigen toedoen, aanwezig was. Deelnemer neemt hier expliciet kennis van, en accepteert deze voorwaarden uitdrukkelijk!

15. GEDRAGSREGELS EN HYGIËNE

15.1 De Deelnemer zal steeds tenminste minimaal 5 minuten voor aanvang van de Activiteit aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van AV opvolgen.

15.2 De Deelnemer zal zich houden aan de zo nodig door AV te geven kledingvoorschriften. De Deelnemer zal de gestelde hygiënevoorschriften in acht nemen.

15.3 De Deelnemer zal de andere Deelnemers niet hinderen of op enigerlei ongewenste manier benaderen. Hiervan dienen Deelnemers onverwijld melding van te maken, waarop AV de situatie zal beoordelen.

15.4 Onacceptabel gedrag, in welke vorm dan ook van de Deelnemer voor, tijdens of na de Activiteit, is altijd een geldige reden tot uitsluiting van (toekomstige) Activiteit(en), zonder dat Deelnemer, in geval van uitsluiting, recht heeft op enige vorm van restitutie.

15.5 Onacceptabel gedrag zal beoordeeld worden door AV. Uitkomst van het oordeel kan op generlei wijze in twijfel worden getrokken, of op enige wijze worden betwist, zelfs als dit leidt uitsluiting van een Deelnemer van (toekomstige) Activiteit(en) gegeven door AV.

16. Toepasselijk Recht en Geschillen

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Aesthetic Vision. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Aesthetic Vision is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

× Vragen? Stuur me een bericht!